Jaz Dahabeya

 Dahab - South Sinai  

Superior Sea View Room
Superior Sea View Room
Surfing
Surfing
Superior Sea View RoomSurfing
 
 
ROOM 1
ROOM 2 
ROOM 3

Contact

Jaz Dahabeya

  •   P.O. Box 83, Dahab, South Sinai, Egypt.
  •   +2 (069) 3641 264
  •   +2 (069) 3641 265
  •  +2012 0222 2782
  •   reservation@jazdahabeya.com